COC Tilburg Breda en omgeving

logo

Wij zijn een belangenorganisatie voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders of transseksuelen (HLBT-ers). Wij zijn voor hen aanspreekpunt in de regio Tilburg Breda en omgeving.

Missie, visie en doelstellingen COC Tilburg-Breda

 

COC en COC Tilburg- Breda en omgeving

Het COC is de oudste nog bestaande LHBT-organisatie.

Vanaf 1946 is het COC van een ondergrondse organisatie nu een internationale voorloper voor LHBT- belangen, met duizenden leden, honderden vrijwilligers en twintig regionale lidverenigingen.

Het COC Tilburg-Breda en omgeving is één van deze twintig regionale lidverenigingen.

In de afgelopen 70 jaar heeft het COC voor verschillende LHBT-belangen gestreden. In de jaren zeventig vooral voor einde van de strafbaarstelling, in de jaren tachtig en negentig strijdt het COC voor gelijke rechten. De laatste decennia richt het COC zich voornamelijk op sociale acceptatie.

Zoals in het ‘Strategisch kader 2015-2018’ in de inleiding staat omschreven, ‘moeten de non-discriminatienormen die in de wet zijn verankerd, nu ook in de haarvaten van de maatschappij hun beslag krijgen’. Ook beschrijft COC Nederland dat ‘een vitaal COC dat vecht voor de rechten en kansen van LHBT’s wereldwijd hard nodig blijft’.

Het COC Tilburg-Breda e.o. onderschrijft dit en wil hier haar bijdrage aan leveren door zich in te zetten voor het verkrijgen, behouden en verbeteren van sociale acceptatie op lokaal niveau. Dit om een stevig fundament te geven voor wereldwijde sociale acceptatie.

 

Missie

Samen voor sociale acceptatie van LHBTI’ers[1] van lokaal tot wereldwijd.

 

Visie

COC Tilburg- Breda e.a. streeft naar sociale acceptatie van LHBTI’ers door op lokaal niveau te faciliteren en ondersteunen van groepen en individuen en verbindingen te leggen met organisaties

Met als doel te mogen houden van wie je wilt, wereldwijd. En te mogen zijn wie je bent, wereldwijd.

 

Strategieën

Evenals COC Nederland zet COC Tilburg- Breda de volgende strategieën in

 • Activeren
  • COC heeft een functie om anderen te activeren, versterken en te laten participeren.
 • Agenderen
  • Signaleren van knelpunten en uitdagingen bij lokale overheid, zorginstellingen, scholen, politie, openbaar ministerie en andere organisaties
 • Informeren
  • Van andere organisatie over LHBTI-aspecten
  • Voorlichting geven aan scholen, COA, vluchtelingenwerk, zorginstellingen en andere soortgelijke organisaties.
 • Ondersteunen
  • Mensen die vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of gender expressie tegen specifieke belemmeringen aanlopen hebben behoeften aan (doorverwijzing naar) ondersteuning en opvang.
   • Door verwijzing naar specifieke personen of organisaties waaronder
    • Roze in Blauw
    • Asieladvocaten
    • Therapeuten
   • Individuen in contact brengen met mensen met gelijke achtergrond.
   • Individuele ondersteuning als andere mogelijkheden niet of nauwelijks bestaan.
 • Verbinden
  • Door verbinding te initiëren of te bevorderen stimuleert COC de samenhang en solidariteit binnen de LHBT-beweging als geheel of tussen lhtb initiatieven, maatschappelijke organisaties en/of de overheid en wordt het effect van verschillende initiatieven in combinatie vergroot.
 • Vertegenwoordigen
  • Als platform fungeren naar buiten toe voor mensen en organisaties die niet beschikken over de noodzakelijke ingangen.

Dit alles vanuit

 • het ‘Inside out principe’.

Dit betekent dat COC een buitenstaander is bij het emancipatieproces van anderen. COC’s rol beperkt zich tot faciliteren, stimuleren, motiveren, financieren en verbinden van ‘insiders’ zodat zij volledige controle houden over richting, tempo en activiteiten.

 • Inclusiviteit

Dit betekent dat COC de diversiteit binnen de LHBTI-gemeenschap en binnen de samenleving als geheel erkent en waardeert.

 

Doelstelling

 • Interne doelstellingen:
  • In 2020 is COC Tilburg- Breda een stabiele lidvereniging van COC Nederland en een onafhankelijke lokale non-profit belangenpartij gericht op samenwerking met andere lokale partijen.
  • In 2025 werkt COC Tilburg-Breda structureel samen met lokale lhbti-belangenorganisaties binnen en buiten Nederland.
 • Externe doelstellingen:

In het kader van het strategisch plan 2015-2018 heeft het COC Nederland een analyse gemaakt van de maatschappelijke context. 

Onderstaand staan enkele van deze punten waar COC Tilburg-Breda met haar doelstellingen op in wilt spelen.

Sociale trends:

 • Door digitalisering en sociale media is manier van communiceren en wijze waarop mensen met elkaar verbinden veranderd. Daardoor lijkt er minder behoefte aan fysieke ontmoetingsplaatsen maar de menselijke behoefte aan ontmoeting blijft bestaan en wordt wellicht als tegenreactie op een groeiende onlinewereld zelfs belangrijker.

 

Doelstelling:

 • In oktober 2017 is de website van COC Tilburg-Breda geactualiseerd en biedt een aantrekkelijke en laagdrempelige toegang voor het eerste en opvolgende contacten van een individu of organisaties met het COC.
 • In oktober 2017 is de Facebookpagina van COC Tilburg- Breda geactualiseerd en biedt een laagdrempelige toegang voor het eerste contact van een individu met het COC.
 • In oktober 2017 is het digitale systeem ‘Dropbox’ geactualiseerd ten behoeve van de transparantie van COC Tilburg-Breda naar de coördinatoren en vrijwilligers.
 • In december 2017 is de locatie in Tilburg, het Duvelhok, bekend in de Tilburgse samenleving als fysieke werk- en ontmoetingsplaats van Roze T.
 • In 2018 heeft het COC Tilburg-Breda een goede bereikbare ruimte ter beschikking als een fysieke ontmoetingsplaats, centraal informatiepunt en ter vergroting van haar zichtbaarheid in Breda.

Sociale trend:

 • LHBT jongeren lijken onverschillig ten opzichte van intolerantie en ( onderlinge)discriminatie, het lijkt alsof het erbij hoort en er is sprake van gebrekkig besef ten aanzien van het belang van LHBT emancipatie.

 

Doelstelling

 • In 2017 zijn 50? voorlichtingen op scholen in en rondom Tilburg en Breda geweest waar ook aandacht voor bovenstaande is en het belang van melden van discriminatie.

Sociale trend

 • Door de vergrijzing neemt het aantal LHBT- ouderen toe. In zorginstelling blijkt onder de bewoners en cliënten LHBT’ers nog niet geaccepteerd en worden ouderen min of meer gedwongen om weer terug in de kast te gaan.

 

Doelstelling

 • In 2018 heeft het COC Tilburg- Breda de eerste contacten gelegd met zorginstellingen in en rondom Tilburg-Breda om te inventariseren in hoeverre hier sprake van zou kunnen zijn en hoe sociale acceptatie in de ouderenzorg kan worden bevorderd.

Sociale trend

 • Decentralisatie van overheidstaken op o.a. zorg, jeugd en welzijn is een feit en biedt kansen.

 

Doelstelling

 • In 2018 heeft COC Tilburg-Breda zicht op waar deze kansen liggen en hoe deze te benutten.

 

Andere doelstellingen:

 • In april 2017 is bij de ALV een nieuw algemeen bestuur gekozen. In juli 2017 is dit bestuur voldoende uitgebreid met een voorzitter, secretaris, twee algemeen bestuursleden en een penningmeester.
 • In december 2017 heeft het COC Tilburg- Breda een prettige en goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere partijen binnen Roze T.
 • In december 2018 heeft het COC Tilburg-Breda een stabiel basis netwerk opgebouwd om haar doelstellingen en hoofddoelstelling, sociale acceptatie, te kunnen bereiken.
 • In 2018 en opvolgende jaren worden deze relatie blijvend onderhouden.
 • In december 2017 is samenwerking en verbinding gelegd met COC Nederland en andere lidverenigingen om informatie, contacten en tips uit te wisselen.
 • In 2018 wordt er door COC Tilburg-Breda ingespeeld op het nieuwe strategische kader van COC Nederland dat wordt opgesteld in 2018.
 • In december 2017 is er een duidelijk financieel overzicht en plan voor 2018 opgesteld.

 

Het COC is er voor iedereen in de LHBT-gemeenschap, maar legt de focus bij de meest kwetsbare groepen.

 • In december 2017 ondersteunt het COC Tilburg-Breda de volgende groepen in het specifiek
  • Jongeren
  • Ouderen
  • Happy Boys and girls
  • Cocktail
  • Transgenders
  • Biculturen

 

 • In augustus 2017 heeft het COC Tilburg-Breda door middel van een afstudeeronderzoek kennis verkregen over de combinatie religie en LHBTI en in hoeverre het COC Tilburg-Breda een bijdrage kan leveren aan sociale acceptatie hierin.
 • In december 2017 is er een kleine verkenning geweest naar de behoefte aan een bi-culturele groep en in hoeverre het COC Tilburg- Breda de juiste expertise heeft of kan verkrijgen om deze mogelijke groep te ondersteunen.
 • In juli 2017 is er een vrijwilligersbeleid opgesteld.
 • In december2017 is het aantal vrijwilligers met 30% toegenomen. Vooral vrijwilligers die voorlichting kunnen geven op scholen.
 • In december 2018 is er een algemeen veiligheidsbeleid opgesteld of in ieder geval een aanzet hiertoe onder andere in samenwerking met de gemeente, politie, openbaar ministerie, Radar.

 

[1] Lesbisch, homo- biseksueel, trangender, interseksueel