Jaarverslag 2017 COC Tilburg-Breda en omgeving

Voorwoord
COC Tilburg Breda en omgeving heeft ook in 2017 weer veel activiteiten verricht ten behoeve van onze LHBTI-gemeenschap. Hieronder vindt u hiervan een verslag.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit Laila Hassouna-Jansen (voorzitter), Thijs Willem Emmerik (algemeen bestuurslid en plaatsvervangend secretaris) en Sam Havermans (penningmeester). Alle bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Vrijwilligers
Thijs Emmerik, verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, heeft ervoor gezorgd dat de vrijiwlligerspool aanzienlijk is gegroeid afgelopen jaar.

In 2017 ongeveer zestig vrijwilligers actief. Het grootste deel hiervan is actief in de voorlichtingsgroep. Alle groepen en activiteiten kunnen draaien, al zou een grote vrijwilligerspoule zeker welkom zijn. Er was geen leegloop qua vrijwilligers, alle vrijwilligers die dit jaar of eerder ingestapt zijn, zijn nog steeds vrijwilliger.

De online vacatures op diverse derden websites zoals vrijwilligerswerk.nl en contourdetwern, liepen goed, maar de websites zijn offline gehaald voor een grote update, waardoor de aanwas van vrijwilligers via die websites minder goed loopt.

Naast vrijwilligers, heeft COC Tilburg-Breda en omgeving ook plaats geboden aan vier stagiaires, die wij nogmaals ontzettend willen bedanken voor hun harde inzet voor ons COC. Daarnaast wilt het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet in 2017.

In mei heeft COC Tilburg-Breda en omgeving haar vrijwilligersdag in Tilburg georganiseerd, welk erg drukbezocht was. Helaas konden niet alle vrijwilligers hierbij aanwezig zijn. Het bestuur denkt erover na, hoe het in 2018 meer vrijwilligers kan trekken en een meer inclusieve groepsdynamiek onder de vrijwilligers kan bewerkstelligen.

Cocktail
Door de terugloop van het aantal asielzoekers in combinatie met tijdgebrek van coördinatoren zijn er minder grote cocktailactiviteiten georganiseerd. Wel is de intensieve samenwerking met Vluchtelingenwerk in stand gehouden en zijn individuele asielzoekers te woord gestaan en geïntroduceerd in cocktail.

Een van onze cocktailleden heeft meegeholpen aan het ontwerpen van de refugee-app. Deze app is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door IBM en gericht op informatie voor vluchtelingen over LHBTI-ers in Nederland. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van COC Nederland, True Colors, is deze app gepresenteerd door minister Jet Bussemakers.

De wekelijkse inloop in het Duvelhok op woensdag heeft zich ontwikkeld tot een cocktail-inloop.

We hebben mogelijk gemaakt dat verschillende vluchtelingen de gay refugee walk-in in Eindhoven konden bezoeken.

Samen met Vitruvian en Student Amnesty International hebben we op de Universiteit van Tilburg een avond georganiseerd, waarbij professor Kees Waaldijk van Universiteit Leiden duidelijk maakte hoe ontwrichtend homo- en transfobie is, niet alleen voor degene die het land ontvlucht, maar ook familie en vrienden die achterblijven. Eén van de leden van cocktail heeft tijdens deze bijeenkomst haar vluchtverhaal gedeeld.

Inloop
In 2017 zijn er 2 nieuwe inlooplocaties in gebruik genomen: het Duvelhok in Tilburg (14 februari) en de Faam (1 juni) in Breda. Hiermee bieden we laagdrempelig de mogelijkheid om contact te maken met het COC, op drie verschillende momenten in de week.

Groepen
In 2017 heeft er één introductiegroep gedraaid. Dit betrof een 25+ groep, bestaande uit zes personen. De groep kon geen goede balans vinden, en er waren veel afmeldingen per bijeenkomst, waardoor de groep na drie rondes is gestopt. Voor de personen die er behoefte aan hadden is er elders in COC een plek voor hen gevonden, waar zij andere LHBTI+ers kunnen ontmoeten, en ervaringen mee kunnen uitdelen.

In 2017 is een start gemaakt met een Jong&Out groep (jongeren onder de 18 jaar) en een Respect2Love groep, voor biculturelen.

Transgendergroep
Ook in 2017 was de transgendergroep actief. Zij hebben een keer in de maand een besloten bijeenkomst in Breda. Transgenders kunnen hier terecht voor hulp, het uitwisselen van ervaringen en ontmoetingen met lotgenoten.

LHBT’s met een verstandelijke beperking
In 2017 is de samenwerking tussen de Happy Boys en Girls en het COC echt van de grond gekomen. Er zijn overleggen gevoerd met de Amarant (een instelling voor mensen met een beperking) om een workshop te verzorgen over seksualiteit. Er is sponsoring ontvangen door de Dela. De Happy Boys en Girls organiseren hun maandelijkse soos in de Lollipop. De praatgroep in Breda is beëindigd, maar er is een maandelijkse praatgroep in het Duvelhok gestart, onder begeleiding van het COC.

Ouderen
In Breda vinden maandelijks bijeenkomsten plaats in het St Elisabeth voor oudere LHBTI-ers. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.

Onze ambassadeur 50+ heeft de landelijke pers gehaald met zijn coming-out verhaal.

Voorlichting
Het jaar 2017 bestond uit meerdere belangrijke ontwikkelingen. Er zijn 2 nieuwe coördinatoren begonnen. Daarnaast is het aantal voorlichters gestegen naar vijfendertig en hebben wij ruim 1200 leerlingen bereikt met onze voorlichtingen.

Daarbij zijn onze voorlichters uitgenodigd voor een eerste kennismakingsborrel gecombineerd met een training over biseksualiteit. Een aantal voorlichters hebben tevens deelgenomen aan de basistraining voorlichting.

In 2017 hebben wij ongeveer aan 52 klassen voorlichting gegeven op 12 verschillende scholen, van basisscholen tot MBO-instellingen. Vooral de groei in voorlichtingslessen op de basisscholen was groot dit jaar en dit zien wij als een positieve maatschappelijke trend. De plannen voor 2018 zijn om gerichter scholen te benaderen voor voorlichting, en uiteraard om het aantal voorlichters te vergroten.

Er zijn, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Tilburg, verschillende succesvolle voorlichtingen aan nieuwkomers gegeven.

Zichtbaarheid
Een van de pilaren van het COC is zichtbaarheid. In 2017 heeft het COC weer de nodige activiteiten ondernomen in het kader van zichtbaarheid.

In januari was er een drukbezochte nieuwjaarsborrel in café de Lollipop in Tilburg waar tientallen vrijwilligers, vele partners en uiteraard onze leden bij aanwezig waren.

Op Valentijnsdag is het samenwerkingsverband Roze T officieel gestart: COC Tilburg Breda en omgeving, Embrace Pink, Vitruvian (de LHBT studentenvereniging) en Stichting Roze Maandag. Het was een drukbezocht evenement, waarbij het Duvelhok feestelijk in gebruik werd genomen als locatie.

De documentaire “het zaad en de elf eitjes” stond op 11 maart centraal tijdens een georganiseerde middag over wensouderschap.

BN De Stem plaatste op 17 april een artikel van het bestuur naar aanleiding van de hand in hand actie.

Op Koningsdag bezocht de koninklijke familie Tilburg. Hierbij had Roze-T een uitnodiging gekregen om langs de koninklijke route aanwezig te zijn. Vier COC-vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen.

In mei zijn wederom, zowel in Breda als Tilburg, kransen gelegd ter nagedachtenis van de LHBTI-slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen.

Op Roze Maandag, is COC zeer actief geweest in promotie van het COC en de verschillende activiteiten. Hiervoor zijn zonnebrillen uitgedeeld, die erg populair bleken bij het publiek, waardoor er veel verschillende contactmomenten zijn geweest. Daarnaast is goed samengewerkt met GGD Hart van Brabant in de promotie van Hepatitis B-vaccins.

Op Coming Out Day, georganiseerd in het samenwerkingsverband Roze T, heeft onder leiding van Barbara Barend een paneldiscussie plaatsgevonden. Het aanwezige publiek kon meestemmen op stellingen over LHBTI-acceptatie. In het panel zat ook Luc Brants, cultureel antropoloog, die in opdracht van het COC een onderzoek uitvoert naar de LHBTI-geschiedenis in Tilburg. Dit doet hij in samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg.

Verder zijn op Coming Out Day vlaggen gehesen in Breda, Tilburg, Etten-Leur en Goirle. Op deze dag is door gemeente Tilburg tevens de Verklaring van Dordrecht getekend: hiermee verklaart de gemeente een bijdrage te willen leveren aan het welzijn van transgender-medewerkers en hun collega’s.

In het kader van een afstudeerscriptie heeft een onderzoek plaatsgevonden naar religie en homoseksualiteit. Verschillende cocktaildeelnemers zijn voor dit onderzoek geïnterviewd.

Pink Christmas was dit jaar samen georganiseerd met café de Lollipop. Dit liep samen met de Winter editie van Roze Maandag op tweede Kerstdag. Het evenement trok weinig vrijwilligers en leden, maar veel bezoekers die nog niet bekend waren met COC maar hier wel belangstelling voor hadden. Dit heeft geresulteerd in meer bezoekers tijdens de inloop momenten en meer online vragen en contacten via de mail en social media.

Cijfers 2017
In de bijlage vindt u de kosten en resultaten van bovengenoemde activiteiten weergegeven in cijfers. Enkele posten worden hieronder toegelicht:

De post debiteuren bestaat uit een lening aan Embrace Pink, een partner uit de Roze T samenwerking.

In 2016 is een voorziening opgenomen voor het geval er subsidie terugbetaald zou moeten worden. Dit is in 2017 inderdaad het geval geweest, gemeente Breda heeft een deel van de subsidie over het jaar 2015 teruggevorderd. Dit is na de vaststelling in 2017 direct terugbetaald.

Voor een aantal activiteiten in 2017 is subsidie toegekend, zoals bijvoorbeeld het onderzoek naar de LHBTI-geschiedenis in Tilburg. Deze subsidie is echter in januari 2018 ontvangen, dus niet in deze cijfers zichtbaar.

Op 22 februari 2018 heeft de kascommissie plaatsgevonden en zijn de cijfers over 2017 goedgekeurd.

Balans 2017
Aktiva                                                                              31-12-2016                      31-12-2017  

Liquide middelen
Zakelijke rek ING                                                             €   3.682,23                     €   1.820,12
Spaarrek ING                                                                   € 44.091,13                     € 26.574,67
Debiteuren                                                                       €     486,83                     €      960,00 +
Totaal                                                                               € 48.260,19                    € 29.354,79


Passiva                                                                           31-12-2016                     31-12-2017  
Eigen vermogen 
Algemene Reserve                                                          € 19.910,19                      € 12.737,30
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven                           € 10.500,00                      €  3.000,00
Bestemmingsreserve beschrijving historie                         € 10.000,00                      €  7.000,00
Kortlopende schulden
Nog te besteden subsidies                                               €  7.200,00                       €  6.617,49
Crediteuren                                                                    €     650,00                                          +
Totaal                                                                             € 48.260,19                      € 29.354,79 


V&W 2017

Baten

Exploitatie
Subsidie Roze T                                                                                                       € 14.743,95
Subsidie Breda                                                                                                         €     725,00
Terugbetaling subsidie 2015 Breda                                                                            €  -2.941,75 
Contributie+overige ontvangsten                                                                               €   4.070,50  
Totaal baten exploitatie                                                                                         € 16.597,70
 
Activiteiten
Voorlichting op Scholen                                                                                            €     1.100,00
Totaal baten activiteiten                                                                                       €     1.100,00

Totaal baten                                                                                                           €   17.697,70
 
 
Lasten
Exploitatie
Duvelhok                                                                                                                 €     8.399,77
Telefoon en betalingsverkeer                                                                                     €        900,07
Totaal lasten exploitatie                                                                                        €     9.299,84
 
 
Activiteiten
Public Relations                                                                                                       €        586,94
Opvang/Introductie                                                                                                 €      2.358,45
Bestuurskosten                                                                                                       €         559,32
Kosten algemeen                                                                                                  €      3.504,71

Algemene activiteiten                                                                                              €      9.618,90
Kosten Cocktail                                                                                                       €         622,85
Salon 50+                                                                                                              €         384,38
Verstandelijk beperkten                                                                                          €          630,76
Roze T (muv huur)                                                                                                 €       8.560,67
Transgendergroep                                                                                                  €          326,65
Voorlichting op Scholen                                                                                           €          381,83
Boek LHBT-geschiedenis Tilburg                                                                               €       3.000,00
Kosten activiteiten                                                                                               €     23.526,04
 
Totaal kosten                                                                                                         €     36.330,59
 
 
Totaal Baten                                                                                                             €    17.697,70
Totaal Lasten                                                                                                            €    36.330,59
SALDO EXPLOITATIE                                                                                              €  -18.632,89
 
 
Resultaatbestemming:
Algemene Reserve:                                                                                                €   -8.132,89
Bestemmingsreserve beschrijving historie:                                                               €   -3.000,00
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven:                                                                 €   -7.500,00
 

Jaarverslag 2016 COC Tilburg-Breda en omgeving

Inleiding
Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest voor COC Tilburg-Breda en omgeving. Drie
bestuursleden hebben het COC verlaten, Desiree, een van de vrijwilligers is overleden en in
2016 is een start gemaakt met Roze-T, het samenwerkingsverband tussen het COC,
Embrace Pink, Vitruvian en Stichting Roze Maandag. In dit jaarverslag leest u waar het COC
Tilburg-Breda zich in 2016 zoal voor heeft ingespannen.

Bestuur
De eerste helft van 2016 bestond het bestuur uit vier leden. Paul Borger (voorzitter),
Charlotte Ringnalda (penningmeester), Jeroen Jaspers (secretaris) en Laila HassounaJansen
(bestuurslid). In de algemene ledenvergadering van april heeft Pieter van Dongen
zijn werkzaamheden na behoorlijk veel jaren actief te zijn geweest voor het COC gestopt.
Door uiteenlopende redenen hebben drie andere bestuursleden in september hun
bestuurswerkzaamheden neergelegd. Op de algemene ledenvergadering van oktober
hebben de leden ermee in gestemd dat Laila Hassouna-Jansen tot aan de volgende
algemene ledenvergadering de werkzaamheden in het bestuur voortzet en op zoek gaat
naar potentiële nieuwe bestuursleden. In de algemene ledenvergadering van april 2017
zullen de leden stemmen met betrekking tot het toetreden van deze leden tot het bestuur.

Vrijwilligers
Binnen COC Tilburg-Breda en omgeving waren in 2016 ongeveer veertig vrijwilligers actief.
Dit lijkt heel veel, maar gezien het grote werkgebied van ons COC en de vele ideeën met
betrekking tot activiteiten om de doelstellingen van het COC te bewerkstelligen was er in
2016 een tekort aan vrijwilligers om dit allemaal mee uit te voeren. Het bestuur wil iedereen
danken voor zijn of haar inzet, zowel de vrijwilligers die af en toe hun steentje hebben
bijgedragen als ook de vrijwilligers die zeer actief waren binnen onze organisatie. Hieronder
zal op de verschillende activiteiten worden in gegaan die het COC het afgelopen jaar heeft
gehad.

Cocktail
Een van de best lopende onderdelen binnen ons COC is het maatjesproject voor
asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers: Cocktail. In 2015 was Cocktail vooral gericht op
het koppelen van een maatje aan een nieuwkomer, asielzoeker of vluchteling. In 2016 is
Cocktail veranderd naar meer groepsgerichte activiteiten. Dit in navolging van de behoeften
en ervaringen van zowel nieuwkomer, asielzoeker of vluchteling als vrijwilligers.

Dat de toestroom van vluchtelingen in 2015 groter was ten opzichte van 2016 had ook haar
weerslag op Cocktail. Door sluitingen van meerdere AZC’s zoals de Koepel in Breda en het
Belastingkantoor in Tilburg was er in 2016 een afname van het aantal aanmeldingen te zien.
Daarbij hebben een aantal deelnemers een vluchtelingenstatus gekregen waarbij sommigen
ook zijn verhuisd naar andere delen van het land. Een aantal deelnemers zijn
uitgeprocedeerd, of zijn nog in afwachting van. Dit alles heeft natuurlijk een grote weerslag
op emoties, zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers.

In 2016 zijn de volgende groepsactiviteiten gehouden:

 • Bowling avond in Breda
 • Roze maandag in Tilburg
 • Fiets m derin bij de Pius haven in Tilburg
 • Weerbaarheidstraining met een picknick in het park in Breda
 • Een aantal dames van cocktail hebben een bezoek gebracht aan Zsa Zsa, een vrouwenfeest in Eindhoven
 • Poolavond in Breda
 • Sinter-kerstmiddag en avond met koken en eten in Breda
 • De gay refugee walk-in in Eindhoven is bezocht

In 2016 bleek de wekelijkse inloop op woensdagochtend een mooi houvast voor de
deelnemers. Zowel in de bibliotheek als later in het Duvelhok heeft de inloopochtend vanuit
Cocktail steeds een goede toeloop. Eén van cocktail-deelnemers heeft de functie van
gastvrouw op zich genomen.

Inloop
Ook in 2016 heeft het COC verschillende inloopmogelijkheden gehad voor mensen die met
lhbt gerelateerde vragen of problemen hadden of voor de gezelligheid wilden langskomen.
Maar liefst drie keer per week konden mensen op inloop bij het COC terecht. Op
woensdagochtend in de bibliotheek in Tilburg en op donderdagavond in Tilburg in
wijkcentrum de Nieuwe Stede en in Breda in café Le Petit.

De inloopochtend en -avond in Tilburg zijn met name bezocht door vaste bezoekers. Het
COC blijft de trend waarnemen dat wanneer de inloopavond wordt bezocht door iemand met
een hulpvraag, deze hulpvraag vaak breder ligt dan alleen op het terrein van LHBT
vraagstukken. Het is belangrijk dat de vrijwilligers van de inloopavond hier alert op zijn en
doorverwijzen naar een professionele instantie waar nodig. De inloopavond in Breda blijft
qua bezoekersaantallen achter in vergelijking tot die in Tilburg. De inloopavond is wel
toegankelijker, nu deze niet meer plaatsvindt in een homobar, maar in een open minded
café.

De locatie in Tilburg is eind 2016 verplaatst naar een eigen, met andere LHBT organisaties
gedeelde, ruimte in het Duvelhok.

Introductiegroepen
In 2016 heeft er één introductiegroep gedraaid. Dit betrof een jongerengroep, bestaande uit
vijf jongeren. Het COC constateert dat het aantal aanmeldingen voor introductiegroepen al
een aantal jaren daalt. Ook andere LHBT-organisaties merken dit. Embrace Pink is gestopt
met deze activiteit. Mochten zij bezoekers treffen die hierin geïnteresseerd zijn, dan
verwijzen zij door naar het COC. De oorzaak van de teruggelopen aantal inschrijvingen heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat de LHBT doelgroep elkaar tegenwoordig op een
andere manier ontmoet, vooral via social media. Toch zijn er incidenteel LHBT’s die behoefte
hebben aan een introductiegroep. Het bij elkaar brengen van een groep is door de lagere
aantallen lastiger. Voor 2017 beraden wij ons op welke wijze vorm te geven aan dit
onderdeel.

Transgendergroep
Ook in 2016 was de transgendergroep actief. Zij hebben een keer in de maand een
bijeenkomst in Breda. Transgenders kunnen hier terecht voor hulp, het uitwisselen van
ervaringen en ontmoetingen met lotgenoten.

LHBT’s met een verstandelijke beperking
In Breda was er ook in 2016 maandelijks een bijeenkomst voor LHBT’s met een
verstandelijke beperking. Deze wordt elke maand goed bezocht. In Tilburg hebben de Happy
boys and Girls contact gezocht met het COC. De twee personen die de Happy boys and
Girls hebben opgezet, Leon van Geloven en Frank Visser gaven aan dat zij graag hulp en
ondersteuning zouden willen vanuit het COC bij de maandelijkse bijeenkomst in de Lollipop.
Na een lange zoektocht heeft het COC een vrijwilliger gevonden die deze taak op zich heeft
genomen. Het COC heeft een goede samenwerking met de Happy boys and Girls en is trots
dat er nu ook in Tilburg een leuke activiteit is voor deze doelgroep. LHBT’s met een
verstandelijke beperking uit beide steden bezoeken elkaars bijeenkomsten.

Ouderen
In Tilburg is contact gezocht met het bestuur van de Wever om te zien hoe zij het beleid tot
hun roze ouderen na het verkrijgen van de Roze Loper vormgeven. De uitslag was
teleurstellend. Er is contact opgenomen met Padua om daar wederom een praatgroep op te
stellen. In Breda is een zeer goede samenwerking met Roze 50+. Zij organiseren
maandelijks een bijeenkomst die tevens wordt bezocht door COC leden.

Voorlichting
In zowel de regio Tilburg als de regio Breda zijn weer een fors aantal voorlichtingen
gegeven, zo’n 60 in totaal. Behalve in beide steden, zijn er ook voorlichtingen verzorgd in
Dongen, Sleeuwijk, Berkel Enschot en Waalwijk. Naast voorlichtingen in het basisonderwijs,
het middelbaar onderwijs en op MBO instellingen, is er in 2016 voor het eerst voorlichting
gegeven aan nieuwkomers bij hun inburgeringscursus. Dit vergt een andere aanpak dan op
scholen. Voorlichters dienen rekening te houden met hun taalgebruik en taalbegrip van de
deelnemers. De vijf voorlichtingen die in het kader van de inburgering zijn verzorgd zijn goed
verlopen.

Zichtbaarheid
Een van de speerpunten van het COC is zichtbaarheid. Dit geldt zowel voor de
zichtbaarheid van de lhbt doelgroep in de samenleving als de zichtbaarheid binnen de lhbt
gemeenschap zelf. Ook in 2016 heeft het COC weer de nodige activiteiten ondernomen in
het kader van de zichtbaarheid. In januari was er een drukbezochte nieuwjaarsborrel in café
Peanuts in Tilburg. Deze borrel is georganiseerd door de stagiaire van het COC. Op het
evenement kwamen ongeveer vijftig leden, vrijwilligers, collega COC’s en netwerkpartners
af.

Op 4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. Het COC heeft in Tilburg en Breda een
bloemstuk neergelegd ter nagedachtenis van de lhbt slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en andere oorlogen.

In het Pinksterweekend vindt in Tilburg jaarlijks de Meimarkt plaats. Dit is een vrijmarkt waar
zaterdag, zaterdagnacht en zondag spullen verkocht mogen worden. Een aantal vrijwilligers
heeft een COC kraam bemand en was hiermee zichtbaar vertegenwoordigd op dit populaire
evenement.

In de zomer van 2016 was in Orlando een vreselijke aanslag in een homo
uitgaansgelegenheid. Op verschillende plaatsen in het land werden herdenkingen
georganiseerd. In Tilburg heeft Mero events dit op zich genomen. Tijdens de herdenking in
de Heuvelsekerk heeft het COC een toespraak gehouden.

In de zomervakantie maanden was COC aanwezig op het Bredase evenement Palm
Parkies, alwaar elke donderdag gedurende de zomervakantie een buitenfestival plaatsvond.
Dit heeft bijgedragen aan de laagdrempeligheid en bekendheid van COC bij de
festivalgangers.

In september is het COC aanwezig geweest bij de HBO intro festival in Breda. Dit festival
luidt het begin in van het nieuwe schooljaar voor HBO studenten. Hier was COC aanwezig
met een stand en is veel promotiemateriaal uitgedeeld.

Op coming-out dag is in 4 gemeenten binnen onze regio de regenboogvlag gehesen. Dit
waren de regenbooggemeenten Breda en Tilburg, en daarnaast de gemeenten Etten-Leur
en Dongen. In Tilburg is met de andere samenwerkende roze organisaties, een enquête
afgenomen naar het beeld en imago van LHBTI-ers door voorbijgangers.

In december was alweer de 3de editie van het Pink Christmas feest in Breda. Ditmaal in een
andere locatie en met een andere opzet dan voorheen. Het evenement groeit nog steeds in
bezoekersaantallen en dit jaar was een mooie verdeling tussen heteroseksuele en LHBTI+
bezoekers. Er zijn rond de 200 bezoekers geteld, waarmee een bedrag is opgehaald dat een
deel van de kosten heeft kunnen dragen.

Cijfers 2016
Hieronder vindt u de kosten en resultaten van bovengenoemde activiteiten weergegeven in
cijfers. Enkele posten worden hieronder toegelicht:

De post debiteuren bestaat uit een tegoed van een paar voorlichtingen en een per ongeluk
dubbel uitbetaalde declaratie. De kortlopende schulden bestaat uit de kosten voor Pink
Christmas welke nog niet zijn gefactureerd.

 

COC Tilburg – Breda en omgeving, RSIN-nummer: 809351961

Balans 2016

Aktiva                                                                 31-12-2015                              31-12-2016
                                                                                                                                                   
Liquide middelen

Zakelijke rek ING                                                 €      303,52                              €   3.682,23
Spaarrekening ING                                              € 33.953,64                               € 44.091,13
Debiteuren                                                                                                         €      486,83
                                                                                                                                                     +
Totaal                                                               € 34.257,16                             € 48.260,19


Passiva                                                              31-12-2015                              31-12-2016
                                                                                                                                                  
Eigen vermogen
Algemene Reserve                                             € 24.998,81                                € 19.910,19
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven                                                                 € 10.500,00
Bestemmingsreserve beschrijving historie                                                              € 10.000,00
Nog te besteden subsidies                                                                                   €   7.200,00
Kortlopende schulden                                                                                          €     650,00
Resultaat 2015                                                €   9.258,35
                                                                                                                                                     +
Totaal                                                            € 34.257,16                              € 48.260,19


V&W 2016 [eind]

Baten exploitatie                                € 19.049,20
Baten activiteiten                               €   1.066,21

Totaal baten                                    € 20.115,41

Lasten exploitatie                              €   3.191,20
Kosten algemeen                               €   1.173,14
Kosten activiteiten                             €   8.923,70

Totaal kosten                                  € 13.288,04

SALDOWINST                                 €   6.827,37

Resultaatbestemming:

 • Algemene Reserve: – € 13.672,63
 • Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven: € 10.500,=
 • Bestemmingsreserve beschrijving historie: € 10.000,=

 

Bestemmingsbeleid:
Op de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2017 is het volgende bestemmingsbeleid vastgesteld:

1: om de continuïteit van de organisatie te waarborgen streven we ernaar een Algemene Reserve
aan te houden van 125% van de reguliere kosten op jaarbasis (2016: € 16.610).

2: Voor zover een positief jaarresultaat niet nodig is voor aanvulling van de Algemene Reserve, wordt
het positief resultaat van de vereniging gereserveerd voor nieuwe initiatieven en/of een specifiek
doel in de nabije toekomst.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Bestuursverklaring:
Het bestuur van de Vereniging verklaart hierbij dat de jaarrekening over de periode 1 januari 2016
t/m 31 december 2016 naar waarheid is opgemaakt, en een getrouw beeld geeft van de in deze
periode gemaakte kosten en ontvangen baten, alsook de vermogenspositie van de Vereniging per
einde boekjaar.

Huidig bestuur:

Laila Hassouna-Jansen            Sam Havermans             Thijs Emmerik

Voorzitter                             Penningmeester              Algemeen bestuurslid

 

Afgetreden in 2016:
Paul Borger
Jeroen Jaspers
Charlotte Ringnalda
Pieter van Dongen

Het bestuur:

Hier stellen wij graag u ons bestuur voor.

Voorzitter:

Laila Hassouna-Jansen

Mijn naam is Laila Hassouna-Jansen. Ik ben 54 jaar oud en woon samen met mijn vrouw Tanja en twee katers Gijs en Cooper in Tilburg. Schilderen is een grote hobby van me. Daarnaast houd ik van musea bezoeken en week(end)jes weg naar mediterraanse pittoreske plaatsen of Nederlandse kustgebieden.
Ik ben sinds 2014 actief bij COC Tilburg Breda en regio. Ik begon echter als penningmeester van de vereniging en heb later de functie van voorzitter op me genomen. Naast mijn vrijwilligerswerk bij het COC ben ik ook actief bij vluchtelingenwerk zuid Nederland. Ik zet me graag in tegen sociaal onrecht en verheug me dan ook op de dag dat het werk wat ik doe niet meer nodig zal zijn. Echter, is er nog veel om voor te strijden.

Geplaatst op 22-03-2019

Penningmeester:

vacature

Secretaris:

Omar Verwijmeren

Mijn naam is Omar Verwijmeren. Met mijn 25-jarige leeftijd ben ik de jongste scheut van het bestuur. Sinds april 2018 mag ik me met blijdschap bestuurslid van de regionale lidvereniging COC Tilburg Breda en omgeving noemen.

Momenteel woon ik in Breda, waar ik in 2013 naartoe was verhuisd voor mijn studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Van daaruit ben ik me vervolgens gaan inzetten voor het COC.

Mijn “carrière” bij onze lidvereniging begon rond februari van 2017 met veel kleinere taken dan mijn huidige taken. Tegenwoordig coördineer ik het project Respect2Love in de regio en hou ik me daarnaast ook bezig met secretarieel werk. Dat betekent een boel dingen organiseren, contacten onderhouden en vooral administratief bezig zijn.

Wat ik het leukst vind aan het vrijwilligerswerk is het grote aantal mensen waar ik mee in contact kom vanuit alle vlakken van de samenleving: leerlingen/studenten, gemeenteraadsleden, medevrijwilligers,
aanverwante organisaties en –last but not least– de LHBT-gemeenschap in al haar diversiteit. 

Geplaatst op 22-05-2018

Algemeen bestuurslid: 

Pien Merkx

Ik ben 43 jaar, woon in Tilburg en heb een kat genaamd Jessy. Ik ben in september 2018 begonnen als vrijwilliger bij COC Tilburg Breda en regio. Ik hield me toentertijd voornamelijk bezig met het coördineren van de voorlichtingen die we vanuit onze vereniging verzorgen. Later is daar de bestuurlijke functie aan toegevoegd. Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 november 2018 ben ik verkozen tot algemeen bestuurslid. In mijn functie van algemeen bestuurslid zet ik me in om van onze vereniging een goedlopende machine te maken. Op zijn tijd houd echter toch ook van een feestje en verder ben ik niet op mijn mondje gevallen.

Geplaatst op 22-03-2019

Algemeen bestuurslid (politiek en media):

Floor Meurs

Via een collega van me ben ik in contact gekomen met het COC. Ik ben werkzaam als verloskundige, maar studeer daarnaast hard om mijn psychologiediploma te behalen. Ik ben 39 jaar oud en woon in Tilburg. Ondanks dat Tilburg een ontzettend fijne stad is, is het wel de bedoeling dat ik een andere woning ga zoeken zodat ik met mijn vriendin, de Amerikaanse schone genaamd Molly, kan samenwonen. Soms haal ik rare fratsen uit zoals skeeleren, in bomen klimmen en er onfortuinlijk weer uit vallen. Ik houd van theater, kekke plekken bezoeken op vakantie en lekker gek doen met carnaval.

Geplaatst op 22-03-1019 

Aspirant bestuurslid:

Thierry Koningstein

Mijn naam is Thierry Koningstein en ben geboren in 1980. Sinds december 2018 ben ik actief als Aspirant Bestuurslid bij COC Tilburg Breda en omgeving. Ik houd me vooral bezig met activiteiten en werkgroepen op het gebied van jongeren en educatie. Zo ben ik aanspreekpunt voor de coördinatoren van Jong & Out en ben ik namens COC Tilburg Breda e.o. aanspreekpunt voor de GSA’s (Gender Sexuality Alliance) binnen ons werkgebied.

In het verleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor COC Noordoost Brabant en Stichting Outway. 

Ik werk fulltime als Beleidsmedewerker ICT in het speciaal onderwijs in Tilburg.  Binnen de school waar ik werk hebben we ook een GSA. Voorheen heb ik gewerkt als leraar van leerlingen met een verstandelijke beperking en/op uitdagingen op gebied van gedrag en heb daarnaast gewerkt als AB-er (ambulant begeleider) en  Bovenschoolse ICT-Coördinator in het speciaal onderwijs. 

In 2014 heb ik samen met een collega het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT opgericht voor professionals binnen het speciaal onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en ICT. Dit is nog altijd een zeer actief netwerk dat ik samen met mijn collega met veel plezier coördineer. 

In mijn vrije tijd houd ik mijn conditie op peil met fitness en zwemmen.

Geplaatst op 22-03-2019

 

U kunt het bestuur bereiken via bestuur@coctilburgbreda.nl, onder vermelding van de geadresseerde binnen het bestuur.

De coördinatoren voorlichting op scholen

 • Pien
 • Koen
 • Vacature

U kunt de coördinatoren van de voorlichting op scholen bereiken via voorlichting@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren transgender bijeenkomsten

 • Emma
 • Eva

U kunt de coördinatoren van de transgender bijeenkomsten bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinator / ambassadeur 50+

 • Berna 

U kunt de coördinator van de groep 50+ bereiken via bernb@casema.nl.

De coördinator inlopen

 • Vacature

U kunt de coördinator van de inlopen bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinator Jong&Out groep

 • Lonneke van Baast

U kunt de coördinator van de Jong&Out groep bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren evenementen

 • Wendy
 • Mark

U kunt de coördinatoren van de evenementen bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De coördinatoren Cocktail groep

 • Rick

U kunt de coördinatoren van de Cocktail groep bereiken via cocktail@coctilburgbreda.nl.

De coördinator Respect2Love

 • Omar

U kunt de coördinator van Respect2Love bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

De verstandelijk beperkten groep / Happy Boys and Girls

 • Laila

U kunt de coördinator van de verstandelijk beperkten groep / Happy Boys and Girls bereiken via info@coctilburgbreda.nl.

Omgangsregels bij het COC

Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:

 1. Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
 16. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 17. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

 

Vertrouwenspersonen

Wil je een vertrouwelijk gesprek? Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@coc.nl als jouw COC geen eigen vertrouwenspersoon heeft.

Klachtencommissie

Heb je een klacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie klachtencommissie@coc.nl