Jaarverslag 2016 COC Tilburg-Breda en omgeving

Inleiding
Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest voor COC Tilburg-Breda en omgeving. Drie
bestuursleden hebben het COC verlaten, Desiree, een van de vrijwilligers is overleden en in
2016 is een start gemaakt met Roze-T, het samenwerkingsverband tussen het COC,
Embrace Pink, Vitruvian en Stichting Roze Maandag. In dit jaarverslag leest u waar het COC
Tilburg-Breda zich in 2016 zoal voor heeft ingespannen.

Bestuur
De eerste helft van 2016 bestond het bestuur uit vier leden. Paul Borger (voorzitter),
Charlotte Ringnalda (penningmeester), Jeroen Jaspers (secretaris) en Laila HassounaJansen
(bestuurslid). In de algemene ledenvergadering van april heeft Pieter van Dongen
zijn werkzaamheden na behoorlijk veel jaren actief te zijn geweest voor het COC gestopt.
Door uiteenlopende redenen hebben drie andere bestuursleden in september hun
bestuurswerkzaamheden neergelegd. Op de algemene ledenvergadering van oktober
hebben de leden ermee in gestemd dat Laila Hassouna-Jansen tot aan de volgende
algemene ledenvergadering de werkzaamheden in het bestuur voortzet en op zoek gaat
naar potentiële nieuwe bestuursleden. In de algemene ledenvergadering van april 2017
zullen de leden stemmen met betrekking tot het toetreden van deze leden tot het bestuur.

Vrijwilligers
Binnen COC Tilburg-Breda en omgeving waren in 2016 ongeveer veertig vrijwilligers actief.
Dit lijkt heel veel, maar gezien het grote werkgebied van ons COC en de vele ideeën met
betrekking tot activiteiten om de doelstellingen van het COC te bewerkstelligen was er in
2016 een tekort aan vrijwilligers om dit allemaal mee uit te voeren. Het bestuur wil iedereen
danken voor zijn of haar inzet, zowel de vrijwilligers die af en toe hun steentje hebben
bijgedragen als ook de vrijwilligers die zeer actief waren binnen onze organisatie. Hieronder
zal op de verschillende activiteiten worden in gegaan die het COC het afgelopen jaar heeft
gehad.

Cocktail
Een van de best lopende onderdelen binnen ons COC is het maatjesproject voor
asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers: Cocktail. In 2015 was Cocktail vooral gericht op
het koppelen van een maatje aan een nieuwkomer, asielzoeker of vluchteling. In 2016 is
Cocktail veranderd naar meer groepsgerichte activiteiten. Dit in navolging van de behoeften
en ervaringen van zowel nieuwkomer, asielzoeker of vluchteling als vrijwilligers.

Dat de toestroom van vluchtelingen in 2015 groter was ten opzichte van 2016 had ook haar
weerslag op Cocktail. Door sluitingen van meerdere AZC’s zoals de Koepel in Breda en het
Belastingkantoor in Tilburg was er in 2016 een afname van het aantal aanmeldingen te zien.
Daarbij hebben een aantal deelnemers een vluchtelingenstatus gekregen waarbij sommigen
ook zijn verhuisd naar andere delen van het land. Een aantal deelnemers zijn
uitgeprocedeerd, of zijn nog in afwachting van. Dit alles heeft natuurlijk een grote weerslag
op emoties, zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers.

In 2016 zijn de volgende groepsactiviteiten gehouden:

 • Bowling avond in Breda
 • Roze maandag in Tilburg
 • Fiets m derin bij de Pius haven in Tilburg
 • Weerbaarheidstraining met een picknick in het park in Breda
 • Een aantal dames van cocktail hebben een bezoek gebracht aan Zsa Zsa, een vrouwenfeest in Eindhoven
 • Poolavond in Breda
 • Sinter-kerstmiddag en avond met koken en eten in Breda
 • De gay refugee walk-in in Eindhoven is bezocht

In 2016 bleek de wekelijkse inloop op woensdagochtend een mooi houvast voor de
deelnemers. Zowel in de bibliotheek als later in het Duvelhok heeft de inloopochtend vanuit
Cocktail steeds een goede toeloop. Eén van cocktail-deelnemers heeft de functie van
gastvrouw op zich genomen.

Inloop
Ook in 2016 heeft het COC verschillende inloopmogelijkheden gehad voor mensen die met
lhbt gerelateerde vragen of problemen hadden of voor de gezelligheid wilden langskomen.
Maar liefst drie keer per week konden mensen op inloop bij het COC terecht. Op
woensdagochtend in de bibliotheek in Tilburg en op donderdagavond in Tilburg in
wijkcentrum de Nieuwe Stede en in Breda in café Le Petit.

De inloopochtend en -avond in Tilburg zijn met name bezocht door vaste bezoekers. Het
COC blijft de trend waarnemen dat wanneer de inloopavond wordt bezocht door iemand met
een hulpvraag, deze hulpvraag vaak breder ligt dan alleen op het terrein van LHBT
vraagstukken. Het is belangrijk dat de vrijwilligers van de inloopavond hier alert op zijn en
doorverwijzen naar een professionele instantie waar nodig. De inloopavond in Breda blijft
qua bezoekersaantallen achter in vergelijking tot die in Tilburg. De inloopavond is wel
toegankelijker, nu deze niet meer plaatsvindt in een homobar, maar in een open minded
café.

De locatie in Tilburg is eind 2016 verplaatst naar een eigen, met andere LHBT organisaties
gedeelde, ruimte in het Duvelhok.

Introductiegroepen
In 2016 heeft er één introductiegroep gedraaid. Dit betrof een jongerengroep, bestaande uit
vijf jongeren. Het COC constateert dat het aantal aanmeldingen voor introductiegroepen al
een aantal jaren daalt. Ook andere LHBT-organisaties merken dit. Embrace Pink is gestopt
met deze activiteit. Mochten zij bezoekers treffen die hierin geïnteresseerd zijn, dan
verwijzen zij door naar het COC. De oorzaak van de teruggelopen aantal inschrijvingen heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat de LHBT doelgroep elkaar tegenwoordig op een
andere manier ontmoet, vooral via social media. Toch zijn er incidenteel LHBT’s die behoefte
hebben aan een introductiegroep. Het bij elkaar brengen van een groep is door de lagere
aantallen lastiger. Voor 2017 beraden wij ons op welke wijze vorm te geven aan dit
onderdeel.

Transgendergroep
Ook in 2016 was de transgendergroep actief. Zij hebben een keer in de maand een
bijeenkomst in Breda. Transgenders kunnen hier terecht voor hulp, het uitwisselen van
ervaringen en ontmoetingen met lotgenoten.

LHBT’s met een verstandelijke beperking
In Breda was er ook in 2016 maandelijks een bijeenkomst voor LHBT’s met een
verstandelijke beperking. Deze wordt elke maand goed bezocht. In Tilburg hebben de Happy
boys and Girls contact gezocht met het COC. De twee personen die de Happy boys and
Girls hebben opgezet, Leon van Geloven en Frank Visser gaven aan dat zij graag hulp en
ondersteuning zouden willen vanuit het COC bij de maandelijkse bijeenkomst in de Lollipop.
Na een lange zoektocht heeft het COC een vrijwilliger gevonden die deze taak op zich heeft
genomen. Het COC heeft een goede samenwerking met de Happy boys and Girls en is trots
dat er nu ook in Tilburg een leuke activiteit is voor deze doelgroep. LHBT’s met een
verstandelijke beperking uit beide steden bezoeken elkaars bijeenkomsten.

Ouderen
In Tilburg is contact gezocht met het bestuur van de Wever om te zien hoe zij het beleid tot
hun roze ouderen na het verkrijgen van de Roze Loper vormgeven. De uitslag was
teleurstellend. Er is contact opgenomen met Padua om daar wederom een praatgroep op te
stellen. In Breda is een zeer goede samenwerking met Roze 50+. Zij organiseren
maandelijks een bijeenkomst die tevens wordt bezocht door COC leden.

Voorlichting
In zowel de regio Tilburg als de regio Breda zijn weer een fors aantal voorlichtingen
gegeven, zo’n 60 in totaal. Behalve in beide steden, zijn er ook voorlichtingen verzorgd in
Dongen, Sleeuwijk, Berkel Enschot en Waalwijk. Naast voorlichtingen in het basisonderwijs,
het middelbaar onderwijs en op MBO instellingen, is er in 2016 voor het eerst voorlichting
gegeven aan nieuwkomers bij hun inburgeringscursus. Dit vergt een andere aanpak dan op
scholen. Voorlichters dienen rekening te houden met hun taalgebruik en taalbegrip van de
deelnemers. De vijf voorlichtingen die in het kader van de inburgering zijn verzorgd zijn goed
verlopen.

Zichtbaarheid
Een van de speerpunten van het COC is zichtbaarheid. Dit geldt zowel voor de
zichtbaarheid van de lhbt doelgroep in de samenleving als de zichtbaarheid binnen de lhbt
gemeenschap zelf. Ook in 2016 heeft het COC weer de nodige activiteiten ondernomen in
het kader van de zichtbaarheid. In januari was er een drukbezochte nieuwjaarsborrel in café
Peanuts in Tilburg. Deze borrel is georganiseerd door de stagiaire van het COC. Op het
evenement kwamen ongeveer vijftig leden, vrijwilligers, collega COC’s en netwerkpartners
af.

Op 4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. Het COC heeft in Tilburg en Breda een
bloemstuk neergelegd ter nagedachtenis van de lhbt slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog en andere oorlogen.

In het Pinksterweekend vindt in Tilburg jaarlijks de Meimarkt plaats. Dit is een vrijmarkt waar
zaterdag, zaterdagnacht en zondag spullen verkocht mogen worden. Een aantal vrijwilligers
heeft een COC kraam bemand en was hiermee zichtbaar vertegenwoordigd op dit populaire
evenement.

In de zomer van 2016 was in Orlando een vreselijke aanslag in een homo
uitgaansgelegenheid. Op verschillende plaatsen in het land werden herdenkingen
georganiseerd. In Tilburg heeft Mero events dit op zich genomen. Tijdens de herdenking in
de Heuvelsekerk heeft het COC een toespraak gehouden.

In de zomervakantie maanden was COC aanwezig op het Bredase evenement Palm
Parkies, alwaar elke donderdag gedurende de zomervakantie een buitenfestival plaatsvond.
Dit heeft bijgedragen aan de laagdrempeligheid en bekendheid van COC bij de
festivalgangers.

In september is het COC aanwezig geweest bij de HBO intro festival in Breda. Dit festival
luidt het begin in van het nieuwe schooljaar voor HBO studenten. Hier was COC aanwezig
met een stand en is veel promotiemateriaal uitgedeeld.

Op coming-out dag is in 4 gemeenten binnen onze regio de regenboogvlag gehesen. Dit
waren de regenbooggemeenten Breda en Tilburg, en daarnaast de gemeenten Etten-Leur
en Dongen. In Tilburg is met de andere samenwerkende roze organisaties, een enquête
afgenomen naar het beeld en imago van LHBTI-ers door voorbijgangers.

In december was alweer de 3de editie van het Pink Christmas feest in Breda. Ditmaal in een
andere locatie en met een andere opzet dan voorheen. Het evenement groeit nog steeds in
bezoekersaantallen en dit jaar was een mooie verdeling tussen heteroseksuele en LHBTI+
bezoekers. Er zijn rond de 200 bezoekers geteld, waarmee een bedrag is opgehaald dat een
deel van de kosten heeft kunnen dragen.

Cijfers 2016
Hieronder vindt u de kosten en resultaten van bovengenoemde activiteiten weergegeven in
cijfers. Enkele posten worden hieronder toegelicht:

De post debiteuren bestaat uit een tegoed van een paar voorlichtingen en een per ongeluk
dubbel uitbetaalde declaratie. De kortlopende schulden bestaat uit de kosten voor Pink
Christmas welke nog niet zijn gefactureerd.

 

COC Tilburg – Breda en omgeving, RSIN-nummer: 809351961

Balans 2016

Aktiva                                                                 31-12-2015                              31-12-2016
                                                                                                                                                   
Liquide middelen

Zakelijke rek ING                                                 €      303,52                              €   3.682,23
Spaarrekening ING                                              € 33.953,64                               € 44.091,13
Debiteuren                                                                                                         €      486,83
                                                                                                                                                     +
Totaal                                                               € 34.257,16                             € 48.260,19


Passiva                                                              31-12-2015                              31-12-2016
                                                                                                                                                  
Eigen vermogen
Algemene Reserve                                             € 24.998,81                                € 19.910,19
Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven                                                                 € 10.500,00
Bestemmingsreserve beschrijving historie                                                              € 10.000,00
Nog te besteden subsidies                                                                                   €   7.200,00
Kortlopende schulden                                                                                          €     650,00
Resultaat 2015                                                €   9.258,35
                                                                                                                                                     +
Totaal                                                            € 34.257,16                              € 48.260,19


V&W 2016 [eind]

Baten exploitatie                                € 19.049,20
Baten activiteiten                               €   1.066,21

Totaal baten                                    € 20.115,41

Lasten exploitatie                              €   3.191,20
Kosten algemeen                               €   1.173,14
Kosten activiteiten                             €   8.923,70

Totaal kosten                                  € 13.288,04

SALDOWINST                                 €   6.827,37

Resultaatbestemming:

 • Algemene Reserve: – € 13.672,63
 • Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven: € 10.500,=
 • Bestemmingsreserve beschrijving historie: € 10.000,=

 

Bestemmingsbeleid:
Op de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2017 is het volgende bestemmingsbeleid vastgesteld:

1: om de continuïteit van de organisatie te waarborgen streven we ernaar een Algemene Reserve
aan te houden van 125% van de reguliere kosten op jaarbasis (2016: € 16.610).

2: Voor zover een positief jaarresultaat niet nodig is voor aanvulling van de Algemene Reserve, wordt
het positief resultaat van de vereniging gereserveerd voor nieuwe initiatieven en/of een specifiek
doel in de nabije toekomst.

Beloningsbeleid:
Het bestuur is onbezoldigd en er zijn geen mensen in dienst.

Bestuursverklaring:
Het bestuur van de Vereniging verklaart hierbij dat de jaarrekening over de periode 1 januari 2016
t/m 31 december 2016 naar waarheid is opgemaakt, en een getrouw beeld geeft van de in deze
periode gemaakte kosten en ontvangen baten, alsook de vermogenspositie van de Vereniging per
einde boekjaar.

Huidig bestuur:

Laila Hassouna-Jansen            Sam Havermans             Thijs Emmerik

Voorzitter                             Penningmeester              Algemeen bestuurslid

 

Afgetreden in 2016:
Paul Borger
Jeroen Jaspers
Charlotte Ringnalda
Pieter van Dongen